2003 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

"Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας"
Α. Χιδίρογλου - Π. Αρβανίτης – Π. Παναγιωτίδης, 2003.
Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία", σελ. 255-262, Τ.Ε.Ε.,
Αθήνα 2003.

Η ανακοίνωση αυτή έχει στόχο να περιγράψει τον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας ορολογικής Βάσης Δεδομένων ικανής να λειτουργήσει σαν ένα πολύγλωσσο λεξικό όρων που αναφέρονται στο γνωστικό πεδίο της Γενικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Στο κείμενο, αναλύονται οι βασικές μεθοδολογικές αρχές που εφαρμόσθηκαν και οι επιλογές που χρειάστηκε να γίνουν στην αρχιτεκτονική της Βάσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που εγείρουν αφενός το είδος των προς αποθήκευση γλωσσολογικών πληροφοριών και ο τρόπος ταξινόμησής τους και, αφετέρου, η δυνατότητα μορφοποιημένης εξαγωγής και ανταλλαγής τους με άλλα συστήματα αλλά και η ανάγκη εναρμόνισης της Βάσης με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Στη συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά ο "μηχανισμός" που δημιουργήθηκε για την συλλογή και επεξεργασία των γλωσσολογικών όρων και των μεταδεδομένων που αφορούν γραμματικές πληροφορίες, παραδείγματα χρήσης, παράγωγα, συγκείμενο, κ.τ.λ. Για την δημιουργία αυτού του μηχανισμού, χρειάστηκε προηγουμένως να επιλυθούν ζητήματα σχετικά με την επιλογή των όρων, την σημασιολογική τους επεξεργασία και την τυποποίησή τους. Περιγράφεται επίσης ο σχεδιασμός των οθονών διεπαφής (interfaces) χρήστη - Βάσης Δεδομένων και αναφέρονται οι δυνατότητες που δίνει στον χρήστη για την εισαγωγή, τη διόρθωση, την διαγραφή και την αναζήτηση ή ανάσυρση όρων. Για την παρούσα εργασία, απαιτήθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πρωτότυπης Βάσης Δεδομένων που ανέλαβε ο γράφων.

--------------------
“Design and Development of a Multilingual Terminological Database for the domain of Applied Linguistics”, A. Chidiroglou, P. Arvanitis, P. Panagiotidis. In the proceedings of the 4th Congress “Greek Language and Terminology” organized by the ELETO. pp. 255-262. TEE, Athens 2003.

 

020Get the full paper here - Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository

© 2020 Παναγιώτης Αρβανίτης - Panagiotis Arvanitis

Search