1997 - Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας

"Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας"
Π. Αρβανίτης, 1997.
Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ. 273-278,
Θεσσαλονίκη 1997.

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ανάγκη ευρύτερης χρήσης και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες της Γλώσσας και στο νέο χώρο της "Κοινωνία της Πληροφορίας". Στην αρχή διαπιστώνεται η ολοένα και αυξανόμενη η ανάγκη εκμάθησης περισσοτέρων της μιας ξένης γλώσσας και η ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και μέσων που να μπορούν να ενισχύσουν τη γλωσσική διδασκαλία. Έτσι η χρήση των διαλογικών πολυμέσων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι δυνατότητες των διαλογικών πολυμέσων και οι μέχρι τώρα εφαρμογές τους και υποστηρίζεται πως η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα στην διδασκαλία ξένων γλωσσών, μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, να βελ¬τιώσει την παρεχόμενη γνώση και να αναπτύξει νέες σύγχρονες προτάσεις μάθησης ή αυτοεκμάθησης. Στο παραπάνω πλαίσιο αυτό η εργασία δείχνει την φύση και τις έννοιες των αμφίδρομων πολυμέσων, τις χρήσεις που έχουν, τις πιθανές εφαρμογές που βρίσκουν στον χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, και διατυπώνει βασικούς προβληματισμούς για την θέση που αυτά αναζητούν σήμερα, όχι μόνο στο χώρο της "Κοινωνίας της Πληροφορίας", αλλά και στην "Κοινωνία της Εκπαίδευσης".

--------------------
"Interactive multimedia: Use and applications in language teaching and learning in Information Society".
In the proceedings of the 11th Symposium on Applied Linguistics organised by the Department Of English Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki 1997, pp. 273-278.

 

020Get the full paper here - Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository

© 2020 Παναγιώτης Αρβανίτης - Panagiotis Arvanitis

Search