CONFERENCE PROCEEDINGS

2009 - Language Learning in Virtual Worlds

"Language Learning in Virtual Worlds"
Π. Αρβανίτης – Π. Παναγιωτίδης, 2009.
Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου "2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς", σελ. 273-283,
Θεσσαλονίκη 2010.

Η νέα μορφή στην οποία μετασχηματίζεται το web την τελευταία τετραετία, φαίνεται να δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα στο οποίο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες με έναν ελεύθερο και μη ελεγχόμενο τρόπο. Όπως είναι φυσικό, τις αλλαγές αυτές προσπαθεί να ακολουθήσει και η νέα γενιά εφαρμογών elearning. Σε αυτές συγκαταλέγονται και εκείνες που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση και οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τα νέα «κοινωνικά» εργαλεία του web 2.0, για να προσφέρουν μια νέα μαθησιακή εμπειρία.

2008 - Objets éducatifs et Bases de données multimédia. Leur nouveau rôle en EAD

"Objets éducatifs et Bases de données multimédia. Leur nouveau rôle en EAD"
P. Arvanitis, 2008. Actes du Colloque «Enseignement à Distance et Francophonie». FIED/AUF,
Besançon, France, 2008.

Dans cette communication nous présentons une cadre théorique et pratique pour le développement, l’utilisation et l’intégration des Bases de données multimédia d’objets éducatifs dans un environnent EAD à l’aide des enseignants des langues. Vu le grand nombre de méthodes qui existent sur le marché des matériels didactiques et aussi du didacticiel (cd-rom, etc.), il est toujours difficile pour les enseignant des langues d’opter pour l’une d’entre elles.

2006 - A database of filmed novels. Methodology and didactic use

"A database of filmed novels. Methodology and didactic use"
P. Arvanitis – D. Kaklamanidou, 2006.
Στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Literary Studies in Open and Distance Learning University Programs» που οργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το International Research Group HERMENEIA: Literary Studies and Digital Technologies και το Hellenic Network of Open and Distance Education.
Ιεράπετρα 2006.


Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει τον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης κινηματογραφικών ταινιών που αναφέρονται σε λογοτεχνικά έργα. Επιπρόσθετα επιχειρεί μια συγκριτική στατιστική μελέτη των κινηματογραφικών και λογοτεχνικών έργων κατατάσσοντας τα ανάλογα με την θεματολογία τους. Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας καταγράφηκαν 1512 κινηματογραφικές ταινίες και αντιστοιχίστηκαν σε 642 συγγραφείς και 21 θεματικές περιοχές. H παραπάνω Βάση Δεδομένων δεν έχει μόνο μεγάλη χρηστική αξία για τους λάτρεις της κινηματογραφικής παραγωγής. Μπορεί να έχει χρησιμότητα και σε λογοτεχνικά μαθήματα που αναλύουν και ασχολούνται με συγκεκριμένα λογοτεχνικά/κινηματογραφικά έργα. Προφανώς θα ήταν ενδιαφέρον τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους να συγκρίνουν λογοτεχνικά έργα με τα αντίστοιχα τους κινηματογραφικά, να ελέγξουν την απόδοση των χαρακτήρων, τις διαφοροποιήσεις της πλοκής, κλπ., δημιουργώντας ένα ζωντανό ερευνητικό χώρο συγκριτικής λογοτεχνίας και φιλμικής απόδοσής της. 

2005 - Multimedia databases: Implementation in electronic environments of language teaching

"Multimedia databases: Implementation in electronic environments of language teaching"
Proceedings of 1st ESP Conference "Teaching Languages for Specific Purposes: A Trend or a Demand ?", pp. 41-52. Ziti Editions, Thessaloniki 2005. 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας. Αναλυτικότερα, στην αρχή καταγράφεται η ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων ελέγχου, αποθήκευσης, διαχείρισης και μετάδοσης της "γλωσσικής πληροφορίας".

2005 - Electronic environments for language learning and language resources. Needs and perspectives

"Electronic environments for language learning and language resources. Needs and perspectives"
In Proceedings of the 3rd International Conference; Foreign Language Teaching in tertiary Education. Epirus Institute of Technology, Igoumenitsa 2005.

Στη παρούσα εργασία επιχειρείται μια σύντομη καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών που υπάρχουν στη γλωσσική διδασκαλία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και παρουσιάζεται μια πρόταση επίλυσής τους με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων. Η σύγχρονη τάση να χρησιμοποιείται το ∆ιαδίκτυο με την τεχνολογική του υποδομή, ως κύρια πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικών περιβαλλόντων διδασκαλίας έχει οδηγήσει και σε αντίστοιχη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού.

2005 - Developing, Implementing and Accrediting Multimedia Language Courses for Specific Purposes in Higher Education

"Developing, Implementing and Accrediting Multimedia Language Courses for Specific Purposes in Higher Education" (σελίδες 8)
P. Arvanitis – P. Panagiotidis, 2005. Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου "Languages for Specific Purposes and the New European Framework", που οργανώθηκε από την A.E.L.F.E. (Asociatión Europea de Lenguas para Fines Especificos).
Càceres, Ισπανία 2005.

This paper presents a recently conducted experiment that aimed to examine the development, implementation and accreditation of multimedia language courses for specific purposes in higher education. It is well known that besides a widespread use of languages a key element for the E.U. to be successful as a community based mainly on knowledge is the use of ICT. It is also commonly accepted that for practical reasons (infrastructure, space, materials, etc) as well as for methodological ones, foreign languages departments encounter several obstacles to the integration of ICT courses into their curricula language courses for specific purposes.

2005 - A Digital Library of Multimedia Material for Language Education

“A Digital Library of Multimedia Material for Language Education”
P. Arvanitis, P. Panagiotidis.
In the proceedings of ICODL 2005, 3rd. International Conference on Open and Distance Learning ‘Applications of Pedagogy and Technology’ organised by the University of Patras (2005). Vol. Α, pp. 273-282.
 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει τον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης πολύγλωσσων πολυτροπικών υλικών (κειμένων, εικόνων, ήχων, video) κατάλληλων για γλωσσική εκπαίδευση. Σήμερα το πρόβλημα της εξεύρεσης πολυμεσικής –κυρίως- αυθεντικής γλωσσικής πρώτης ύλης με σκοπό την παραγωγή διδακτικών υλικών εμφανίζεται οξύ. Ο καθηγητής ξένων γλωσσών βρίσκεται συχνά σε αδυναμία να έχει πρόσβαση σε αυθεντικό υλικό, το οποίο να αναφέρεται στην ξένη γλώσσα την οποία καλείται να διδάξει.

2003 - State Certificate of Language Proficiency (KPG): Structural components of the Test Selection DataBase

“State Certificate of Language Proficiency (KPG): Structural components of the Test Selection Database”
P. Arvanitis – P. Panagiotidis.
In the proceedings of the 13rd. International Conference in Linguistics, organised by the Greek Applied Linguistics Association (GALA), Aristotle University of Thessaloniki, pp.128-143. Thessaloniki, December 11-14, 2003.
 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την ηλεκτρονική Βάση Επιλογής Δοκιμασιών που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα. Στην εργασία καταγράφονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που χορηγούνται στην Ελλάδα και ταξινομούνται σύμφωνα με την κλίμακα που προτείνεται στο "Ευρωπαϊκό κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες" του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ, παράλληλα, επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες του ΚΠΓ σε σχέση με αυτά, οι οποίες και επιβάλλουν την ανάπτυξη μιας Βάσης Δοκιμασιών.