Προπτυχιακά μαθήματα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας - [ΚΕ-ΓΛΩ-01]

Γενικές εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων για τη συλλογή και αξιοποίηση υλικών γλωσσικής κατάρτισης. Ψηφιοποίηση, καταγραφή, αποθήκευση και ανάκτηση γλωσσικών υλικών. Βάσεις γλωσσικών δεδομένων και γλωσσικών ασκήσεων στο Διαδίκτυο. Βάσεις Δεδομένων για ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας. Μέθοδοι ανάπτυξης και εργαλεία διαχείρισης.

Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο και έχει ορισμένο αριθμό θέσεων. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις στον υπολογιστή.Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του 3ου εξαμήνου και πάνω (προτεραιότητα στο 3ο εξάμηνο). Το μάθημα είναι εργαστηριακό και η αξιολόγηση γίνεται με το σύστημα του συνεχούς ελέγχου. Το μάθημα είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, δίνει 2 μονάδες ECTS και διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα.