Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΠΜΣ - Βάσεις Δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές

 

**Κύρια Θέματα:**
1. **Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων:** 
   - Κατανόηση των βασικών αρχών και λειτουργιών των βάσεων δεδομένων.
   - Μάθηση των βασικών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS).
   
2. **Διαδικτυακές Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων:** 
   - Εξερεύνηση διαδικτυακών εργαλείων και πλατφορμών για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.
   - Ενσωμάτωση βάσεων δεδομένων με διαδικτυακές εφαρμογές για δυναμική παράδοση περιεχομένου.
   
3. **Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ιστότοπων για Γλωσσική Εκπαίδευση:** 
   - Αρχές του σχεδιασμού επικεντρωμένου στον χρήστη για εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
   - Υλοποίηση διαδραστικών χαρακτηριστικών για μαθητές γλώσσας.
   
4. **Διαδικτυακές Πλατφόρμες για Γλωσσική Κατάρτιση:** 
   - Επισκόπηση των κορυφαίων πλατφορμών στη γλωσσική εκπαίδευση.
   - Προσαρμογή πλατφορμών για να καλύπτουν συγκεκριμένες γλωσσικές ανάγκες.

**Μαθησιακά Αποτελέσματα:**
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να:

- **Γνώση Βάσεων Δεδομένων:** Κατανοούν τις βασικές αρχές των βάσεων δεδομένων και τον ρόλο τους στις διαδικτυακές εφαρμογές.
- **Πρακτικές Δεξιότητες:** Χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία για να διαχειρίζονται και να ερωτούν βάσεις δεδομένων αποτελεσματικά.
- **Δεξιότητες Σχεδιασμού:** Σχεδιάζουν και υλοποιούν ιστότοπους φιλικούς προς τον χρήστη, προσαρμοσμένους για τη γλωσσική εκπαίδευση.
- **Γνώση Πλατφορμών:** Αξιολογούν και προσαρμόζουν διαδικτυακές πλατφόρμες για βέλτιστες εμπειρίες γλωσσικής κατάρτισης.
- **Συνεργατική Μάθηση:** Συμμετέχουν ενεργά σε διαλέξεις, συζητήσεις και ομαδικά έργα για να βελτιώσουν την κατανόηση και την εφαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος.

**Μορφή Μα

θήματος:**
- Το μάθημα διεξάγεται με μορφή διάλεξης με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

**Χρονικές Απαιτήσεις:**
- 12 ώρες παρακολούθησης διάλεξης.
- 12 ώρες προετοιμασίας των φοιτητών για ενεργή συμμετοχή.
- 12 ώρες αφιερωμένες στην εκπόνηση εργασίας για την αξιολόγηση.