Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΔΠΜΣ - Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού και Ψηφιακή Τάξη

**Επισκόπηση Μαθήματος:**
- Εξερεύνηση ψηφιακών εφαρμογών σε πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα.
- Κατανόηση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών Web 2.0 και Web 3.0 στην εκπαίδευση.

**Κύρια Θέματα που Καλύπτονται:**
- Τεχνολογίες Web 2.0 και Web 3.0, συμπεριλαμβανομένων:
  - Εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
  - Κινητής μάθησης.
  - Ψηφιακής αφήγησης.
  - Σωμάτων κειμένου και περισσότερο.
- Ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στη σχολική κοινότητα.

**Μαθησιακά Αποτελέσματα:**
Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές θα πρέπει:

1. **Επάρκεια Λογισμικού:**
   - Να έχουν βασική κατανόηση διάφορων εφαρμογών λογισμικού.
   - Να κατανοούν πώς λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές.
   - Να αναγνωρίζουν το δυναμικό αυτών των εργαλείων στην τάξη γλώσσας.

2. **Δεξιότητες Έρευνας & Διαδικτύου:**
   - Να διεξάγουν έρευνα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές αναζήτησης.
   - Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά διάφορες πληροφορίες, όπως κείμενα και οπτικοακουστικά κλιπ, για τη διδασκαλία γλώσσας.

3. **Χρήση Τεχνολογίας Διαδικτύου:**
   - Να ερευνούν και να εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών Web 2.0 και Web 3.0.
   - Να συλλέγουν ή να αναπτύσσουν σύνθετα αντικείμενα μάθησης για εκπαιδευτική χρήση.

4. **Σύγχρονη Διαχείριση στη Μάθηση Γλώσσας:**
   - Να χρησιμοποιούν σύγχρονα περιβάλλοντα διαχείρισης προσαρμοσμένα για τη μάθηση γλώσσας.
   - Να εφαρμόζουν σύνθετες υπηρεσίες διαδικτύου στο περιβάλλον της τάξης.