Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΠΜΣ - Βάσεις Δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές

 

**Κύρια Θέματα:**
1. **Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων:** 
   - Κατανόηση των βασικών αρχών και λειτουργιών των βάσεων δεδομένων.
   - Μάθηση των βασικών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS).
   
2. **Διαδικτυακές Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων:** 
   - Εξερεύνηση διαδικτυακών εργαλείων και πλατφορμών για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.
   - Ενσωμάτωση βάσεων δεδομένων με διαδικτυακές εφαρμογές για δυναμική παράδοση περιεχομένου.
   
3. **Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ιστότοπων για Γλωσσική Εκπαίδευση:** 
   - Αρχές του σχεδιασμού επικεντρωμένου στον χρήστη για εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
   - Υλοποίηση διαδραστικών χαρακτηριστικών για μαθητές γλώσσας.
   
4. **Διαδικτυακές Πλατφόρμες για Γλωσσική Κατάρτιση:** 
   - Επισκόπηση των κορυφαίων πλατφορμών στη γλωσσική εκπαίδευση.
   - Προσαρμογή πλατφορμών για να καλύπτουν συγκεκριμένες γλωσσικές ανάγκες.

**Μαθησιακά Αποτελέσματα:**
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να:

- **Γνώση Βάσεων Δεδομένων:** Κατανοούν τις βασικές αρχές των βάσεων δεδομένων και τον ρόλο τους στις διαδικτυακές εφαρμογές.
- **Πρακτικές Δεξιότητες:** Χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία για να διαχειρίζονται και να ερωτούν βάσεις δεδομένων αποτελεσματικά.
- **Δεξιότητες Σχεδιασμού:** Σχεδιάζουν και υλοποιούν ιστότοπους φιλικούς προς τον χρήστη, προσαρμοσμένους για τη γλωσσική εκπαίδευση.
- **Γνώση Πλατφορμών:** Αξιολογούν και προσαρμόζουν διαδικτυακές πλατφόρμες για βέλτιστες εμπειρίες γλωσσικής κατάρτισης.
- **Συνεργατική Μάθηση:** Συμμετέχουν ενεργά σε διαλέξεις, συζητήσεις και ομαδικά έργα για να βελτιώσουν την κατανόηση και την εφαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος.

**Μορφή Μα

θήματος:**
- Το μάθημα διεξάγεται με μορφή διάλεξης με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

**Χρονικές Απαιτήσεις:**
- 12 ώρες παρακολούθησης διάλεξης.
- 12 ώρες προετοιμασίας των φοιτητών για ενεργή συμμετοχή.
- 12 ώρες αφιερωμένες στην εκπόνηση εργασίας για την αξιολόγηση.

ΔΠΜΣ - Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού και Ψηφιακή Τάξη

**Επισκόπηση Μαθήματος:**
- Εξερεύνηση ψηφιακών εφαρμογών σε πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα.
- Κατανόηση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών Web 2.0 και Web 3.0 στην εκπαίδευση.

**Κύρια Θέματα που Καλύπτονται:**
- Τεχνολογίες Web 2.0 και Web 3.0, συμπεριλαμβανομένων:
  - Εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
  - Κινητής μάθησης.
  - Ψηφιακής αφήγησης.
  - Σωμάτων κειμένου και περισσότερο.
- Ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στη σχολική κοινότητα.

**Μαθησιακά Αποτελέσματα:**
Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές θα πρέπει:

1. **Επάρκεια Λογισμικού:**
   - Να έχουν βασική κατανόηση διάφορων εφαρμογών λογισμικού.
   - Να κατανοούν πώς λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές.
   - Να αναγνωρίζουν το δυναμικό αυτών των εργαλείων στην τάξη γλώσσας.

2. **Δεξιότητες Έρευνας & Διαδικτύου:**
   - Να διεξάγουν έρευνα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές αναζήτησης.
   - Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά διάφορες πληροφορίες, όπως κείμενα και οπτικοακουστικά κλιπ, για τη διδασκαλία γλώσσας.

3. **Χρήση Τεχνολογίας Διαδικτύου:**
   - Να ερευνούν και να εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών Web 2.0 και Web 3.0.
   - Να συλλέγουν ή να αναπτύσσουν σύνθετα αντικείμενα μάθησης για εκπαιδευτική χρήση.

4. **Σύγχρονη Διαχείριση στη Μάθηση Γλώσσας:**
   - Να χρησιμοποιούν σύγχρονα περιβάλλοντα διαχείρισης προσαρμοσμένα για τη μάθηση γλώσσας.
   - Να εφαρμόζουν σύνθετες υπηρεσίες διαδικτύου στο περιβάλλον της τάξης.