Βιβλία

2012 - Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη Γλωσσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.

Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη Γλωσσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.
Eκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012. (Σελίδες 140).

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό, αν όχι αναπόσπαστο, τμήμα της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ατόμων. Έχοντας ήδη επιφέρει ένα σημαντικό πλήθος αλλαγών σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο προσφέρουν και μια ολοένα αυξανόμενη δυναμική στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν το πλήθος των τεχνολογικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με την εμφάνιση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου. Ιδιαίτερα σήμερα, αυτή η νέα μορφή στην οποία έχει μετασχηματισθεί το Web φαίνεται να δημιουργεί ένα καινούριο και ισχυρό περιβάλλον αυξημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα στο οποίο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες με έναν ελεύθερο, και ως έναν βαθμό, μη κεντρικά ελεγχόμενο και κατευθυνόμενο τρόπο. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού περιγράφεται σύντομα η πορεία του Παγκόσμιου Ιστού την τελευταία δεκαπενταετία καθώς και οι σημαντικότεροι σταθμοί τής εξέλιξής του. Αναλύονται τα σημαντικότερα συστατικά του και σχολιάζονται σύντομα οι αναδυόμενες τεχνολογίες που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Συζητείται, επίσης, ιδιαίτερα το θέμα της σχέσης των σύγχρονων τεχνολογιών του Ιστού με την εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως με την εφαρμογή τους στην ξενόγλωσση τάξη. Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στην πάντα επίκαιρη τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας και τις δυνατότητες που προσφέρει στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών-Πολιτισμών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η νεοεμφανιζόμενη τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας και των πιθανών εφαρμογών της για γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το τέταρτο κεφάλαιο στοιχειοθετούν η αναλυτική περιγραφή, καθώς και η διαδικασία εγκατάστασης, υλοποίησης και λειτουργίας ενός πρότυπου εικονικού κόσμου για εκπαιδευτική χρήση. Τέλος, επιχειρείται, για πρώτη φορά, μια μεθοδολογική και στοχευμένη προσέγγιση των γλωσσικών δραστηριοτήτων που μπορούν σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν στα όρια ενός εικονικού κόσμου. Η πρώτη αυτή πειραματική προσπάθεια αποτελεί τη συμβολή του παρόντος πονήματος στον τρόπο με τον οποίο αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως αυτή της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, μπορούν να προάγουν την έρευνα στους κόλπους της ξενόγλωσσης τάξης.