Βιβλία

2005 - Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και γλωσσικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση

"Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και γλωσσικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση".
Π. Αρβανίτης, Π. Παναγιωτίδης,  2005.
Eκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2005. Σελίδες 140.

Το σύγγραμμα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τον καθηγητή γλωσσικών μαθημάτων –ξένης, δεύτερης ή μητρικής γλώσσας–, να μεταφέρει μέρος της δουλειάς του στο διαδίκτυο, είτε για επικουρική χρήση μέσα στην τάξη με τον ίδιο φυσικά παρόντα, είτε για διδασκαλία σε απομακρυσμένα κοινά.
Για το σκοπό αυτό, η απόκτηση πρόσθετων τεχνολογικών γνώσεων, πέρα από τις βασικές εφαρμογές γραφείου και την απλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς ο καθηγητής θα πρέπει να μπορεί να εφοδιάζει τον υπολογιστή με κάθε είδους πρωτότυπα κείμενα (γραπτά, πολυτροπικά, ηχητικά ή οπτικά), να προετοιμάζει ασκήσεις και δραστηριότητες με βάση αυτό το υλικό και, φυσικά, να τοποθετεί όλο αυτό το διδακτικό/ μαθησιακό υλικό σε ιστοσελίδες, ώστε να λειτουργεί στο διαδίκτυο.

Καθώς τα Τμήματα ξένων γλωσσών, αλλά και τα φιλολογικά και παιδαγωγικά Τμήματα, αποτελούν τους βασικούς επίσημους φορείς αρχικής κατάρτισης του καθηγητή της ξένης ή της μητρικής γλώσσας, η ανάπτυξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους του προγράμματος σπουδών.
Η υποβοήθηση των σχετικών μαθημάτων, είναι και ο σκοπός του παρόντος συγγράμματος: στόχος του είναι, να υποστηρίξει τους προ ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και γενικότερα τους καθηγητές γλωσσικών μαθημάτων, αναλύοντας τη διαδικασία μετατροπής πρωτότυπων κειμένων κάθε είδους σε ψηφιακά αρχεία υπολογιστή, και εξηγώντας συστηματικά τη χρήση εργαλείων και τον τρόπο παραγωγής γλωσσικών ασκήσεων.
Έτσι, στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται αναλυτικά: η διαδικασία μετατροπής τυπωμένων (αναλογικών) κειμένων σε ψηφιακά αρχεία μέσω της χρήσης σαρωτή και λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, η ψηφιοποίηση πολυτροπικών κειμένων και τυπωμένων φωτογραφιών μέσω σάρωσης, η εισαγωγή ήχου στον υπολογιστή μέσω μικροφώνου ή ψηφιακής συσκευής ηχογράφησης και η εισαγωγή video από κάμερα. Σε όλες τις περιπτώσεις, παρουσιάζονται και τα πιο διαδεδομένα λογισμικά επεξεργασίας των ψηφιακών αρχείων. Στόχος του πρώτου μέρους είναι να εφοδιάσει τον αναγνώστη με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να μετατρέψει σε αρχείο υπολογιστή, έτοιμο για χρήση σε μια πολυμεσική εφαρμογή ή στο διαδίκτυο, οποιοδήποτε πρωτότυπο υλικό χρειάζεται για ένα μάθημα γλώσσας, αλλά και να τον ενημερώσει για τα προβλήματα και τους περιορισμούς που τίθενται σε αυτήν την προσπάθεια.
Στο δεύτερο μέρος αναλύεται διεξοδικά η μεθοδολογία δημιουργίας γλωσσικών ασκήσεων κατάλληλων για υπολογιστικά περιβάλλοντα, παρουσιάζονται οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές και τα πιο διαδεδομένα προγραμματιστικά εργαλεία. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά με την παράθεση παραδειγμάτων όλα τα βήματα που πρέπει να κάνει ο χρήστης, από την εγκατάσταση των λογισμικών –που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο- έως την αποθήκευση της γλωσσικής άσκησης με μορφή ιστοσελίδας.
Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το μεγαλύτερο μέρος της ύλης αυτού του συγγράμματος, δοκιμάστηκε υπό τη μορφή εξαμηνιαίου εργαστηριακού μαθήματος από τους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.--------------------
“Development of Multimedia Material and electronic activities for lagnuage education”, Panagiotidis, P. & Arvanitis, P. Patakis Publications, Athens 2005. pp. 140.