Βιβλία

2023 - Ψηφιακές τεχνολογίες και διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Αρβανίτης, Π., & Κρυστάλλη, Π. (2023). Ψηφιακές τεχνολογίες και διδασκαλία της ξένης γλώσσας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-192.5

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου, η επικράτηση των ψηφιακών κειμένων έναντι του έντυπου λόγου, καθώς και η έντονη παρουσία πολυτροπικών κειμένων έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους τρόπους παραγωγής και διανομής της γνώσης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον ένα σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ατόμων. Έχοντας διαπιστώσει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν προκαλέσει σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, οφείλουμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν για καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, προσεγγίσεις και πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα της εκμάθησης/διδασκαλίας της ξένης γλώσσας – επιστημονικό πεδίο στο οποίο εστιάζει το βιβλίο αυτό. Στα έντεκα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου επιχειρείται να αποσαφηνιστούν εννοιολογικά νέες μορφές μάθησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες, που μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών προκειμένου να την ενισχύσουν, όπως η Φορητή Μάθηση, η Ψηφιακή Μάθηση με Παιχνίδι, η Παιχνιδοποίηση και η Ηλεκτρονική Μάθηση. Γίνεται επίσης λόγος για καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η Εικονική και η Επαυξημένη Πραγματικότητα, και παρουσιάζονται στρατηγικές κατανόησης, μάθησης και χρήσης της ξένης γλώσσας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών. Το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα, όπως σχέδια έρευνας (projects), σχέδια μαθήματος, εργασίες (tasks) και δραστηριότητες.

1. Γλώσσα και ψηφιακοί γραμματισμοί

2. Ψηφιακή επάρκεια εκπαιδευτικών και κίνητρο στην ξενόγλωσση τάξη

3. Διαδικτυακή διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας

4. Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, γλωσσικοί πόροι και διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας

5. Φορητή Μάθηση και διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας

6. Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, συνεργατικά περιβάλλοντα και διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας

7. Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων και διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

8. Ψηφιακό Παιχνίδι και διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας

9. Ψηφιακή Αφήγηση και διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας

10. Αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας

11. Αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση και ηλεκτρονική αξιολόγηση γλωσσομάθειας

 

Keywords: Ψηφιακές τεχνολογίες, Φορητή Μάθηση, mobile application, Ψηφιακό Παιχνίδι, Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, Αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, French as a foreign language, self-assessment.

Get the full paper here