Βιβλία

2023 - Ψηφιακές τεχνολογίες και διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Αρβανίτης, Π., & Κρυστάλλη, Π. (2023). Ψηφιακές τεχνολογίες και διδασκαλία της ξένης γλώσσας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-192.5

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου, η επικράτηση των ψηφιακών κειμένων έναντι του έντυπου λόγου, καθώς και η έντονη παρουσία πολυτροπικών κειμένων έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους τρόπους παραγωγής και διανομής της γνώσης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον ένα σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ατόμων. Έχοντας διαπιστώσει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν προκαλέσει σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, οφείλουμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν για καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, προσεγγίσεις και πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα της εκμάθησης/διδασκαλίας της ξένης γλώσσας – επιστημονικό πεδίο στο οποίο εστιάζει το βιβλίο αυτό. Στα έντεκα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου επιχειρείται να αποσαφηνιστούν εννοιολογικά νέες μορφές μάθησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες, που μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών προκειμένου να την ενισχύσουν, όπως η Φορητή Μάθηση, η Ψηφιακή Μάθηση με Παιχνίδι, η Παιχνιδοποίηση και η Ηλεκτρονική Μάθηση. Γίνεται επίσης λόγος για καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η Εικονική και η Επαυξημένη Πραγματικότητα, και παρουσιάζονται στρατηγικές κατανόησης, μάθησης και χρήσης της ξένης γλώσσας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών. Το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα, όπως σχέδια έρευνας (projects), σχέδια μαθήματος, εργασίες (tasks) και δραστηριότητες.

2005 - Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και γλωσσικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση

"Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και γλωσσικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση".
Π. Αρβανίτης, Π. Παναγιωτίδης,  2005.
Eκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2005. Σελίδες 140.

Το σύγγραμμα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τον καθηγητή γλωσσικών μαθημάτων –ξένης, δεύτερης ή μητρικής γλώσσας–, να μεταφέρει μέρος της δουλειάς του στο διαδίκτυο, είτε για επικουρική χρήση μέσα στην τάξη με τον ίδιο φυσικά παρόντα, είτε για διδασκαλία σε απομακρυσμένα κοινά.
Για το σκοπό αυτό, η απόκτηση πρόσθετων τεχνολογικών γνώσεων, πέρα από τις βασικές εφαρμογές γραφείου και την απλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς ο καθηγητής θα πρέπει να μπορεί να εφοδιάζει τον υπολογιστή με κάθε είδους πρωτότυπα κείμενα (γραπτά, πολυτροπικά, ηχητικά ή οπτικά), να προετοιμάζει ασκήσεις και δραστηριότητες με βάση αυτό το υλικό και, φυσικά, να τοποθετεί όλο αυτό το διδακτικό/ μαθησιακό υλικό σε ιστοσελίδες, ώστε να λειτουργεί στο διαδίκτυο.

2012 - Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη Γλωσσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.

Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη Γλωσσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.
Eκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012. (Σελίδες 140).

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό, αν όχι αναπόσπαστο, τμήμα της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ατόμων. Έχοντας ήδη επιφέρει ένα σημαντικό πλήθος αλλαγών σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο προσφέρουν και μια ολοένα αυξανόμενη δυναμική στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2013 - Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα

Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα.
Π. Αρβανίτης - Α. Κιγιτσιόγλου- Βλάχου
Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2013. (Σελίδες 340).

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας, η πρόθεση του γράφοντα ή/και ομιλούντα κατέχει πρωταρχικό ρόλο, προσδίδοντας εκείνη τη δυναμική η οποία θα επιτρέψει στον χρήστη/μαθητή να κατανοήσει το κείμενο ώστε να αναπτύξει τον λόγο του. Η Πράξη Λόγου, στην οποία ανιχνεύεται η επικοινωνιακή πρόθεση, αποτελεί σημείο αναφοράς άρρηκτα συνδεδεμένο με τα συμβατικά και ψηφιακά κειμενικά είδη.
Στο παρόν έργο επιχειρείται η σύνδεση της Πράξης Λόγου με τα ψηφιακά κειμενικά είδη και περιβάλλοντα. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται η Γαλλική ως γλώσσα αναφοράς από την οποία και αντλούνται όλα τα παραδείγματα.