Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

2012 - Du conventionnel au digital: un site web d’une évaluation des compétences linguistiques

"Du conventionnel au digital: un site web d’une évaluation des compétences linguistiques".

Arvanitis Panagiotis, Kigitsioglou-Vlachou Aikaterini, Panagiotidis Panagiotis (2012)
στον συλλογικό τόμο Les compétences en progression : un défi pour la didactique des langues, επιμέλεια: F. Valetopoulos et J. Zajac. Πολωνία: Εκ. Institut d'études Romanes, Éditions GERFLINT.

Partant des possibilités offertes par la technologie concernant la reproduction des situations de communication, nous avons mis en place un site web contenant des activités de compétences linguistiques en vue d’une évaluation formative des étudiants du Département de langue et de littérature françaises. Notre projet vise le passage du conventionnel au digital, voire le transfert d’un matériel d’évaluation sur papier à une banque de matériel interactif. Le site web contient également les bases théoriques sur lesquelles s’appuient la conception des activités, les descripteurs utilisés pour l’évaluation de chacune des compétences, ainsi que les tendances récentes de la didactique des langues.

Το άρθρο αυτό αφορά την ανάπτυξη ενός ιστότοπου με σκοπό την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών του Τμήματος γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας.
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις δυνατότητες της τεχνολογίας για αναπαραγωγή και μετάδοση περιστάσεων επικοινωνίας και αφετέρου τις επιταγές της σύγχρονης διδακτικής των γλωσσών σχετικά με την αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων βάσει συγκεκριμένων δεικτών, στην εργασία που παρουσιάζεται σε αυτήν την δημοσίευση, επιχειρήθηκε το πέρασμα από τη συμβατική μορφή αξιολόγησης μέσω γραπτών, στην ψηφιακή, μέσω ηλεκτρονικών διαδραστικών δραστηριοτήτων.
Αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό ένας δίγλωσσος (ελληνικά, γαλλικά) δικτυακός τόπος που περιέχει τυπολογία δραστηριοτήτων αξιολόγησης για τρία επίπεδα γλωσσομάθειας A (A1&A2), B (B1&B2) et C1. Οι δραστηριότητες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, είναι αποθηκευμένες σε βάση δεδομένων, που επίσης αναπτύχθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό, και είναι προσβάσιμες μέσω αναζήτησης με κριτήρια. Τα τεστ περιέχουν δραστηριότητες συγκλίνουσας παραγωγής λόγου και έχουν κατασκευαστεί για την αξιολόγηση, βάσει συγκεκριμένων δεικτών.
Στον δικτυακό τόπο, ο οποίος απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε καθηγητές, περιέχονται επίσης θεωρητικές έννοιες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των δοκιμασιών, και ειδικότερα με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση κάθε μικροδεξιότητας.020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository