Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

2007 - A University E-Learning Platform for Specialized Foreign Language Teaching and Communication

"A University E-Learning Platform for Specialized Foreign Language Teaching and Communication"

P. Arvanitis – P. Panagiotidis, 2007.
In «Approaches to Specialised Discourse in Higher Education and Professional Contexts», Alejandro Curado Fuentes, Patricia Edwards Rokowski, Mercedes Rico García (eds). pp. 137-155. ISBN: 1-84718-339-5, ISBN 13: 9781847183392.
Cambridge Scholars Publishing, 2007.Η δημοσίευση παρουσιάζει μια μεθοδολογική προσέγγιση για εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης, που αφορά τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους διδασκόμενους των Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών, και αποτελεί εξέλιξη προγενέστερης έρευνας. Στην εργασία αυτή ελήφθησαν υπόψη δύο κυρίως δεδομένα: αφενός, ότι ένας αριθμός φοιτητών αδυνατεί να παρακολουθήσει τα πανεπιστημιακά μαθήματα για λόγους φυσικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς με συνέπεια να παρατείνει τον χρόνο των σπουδών του και, αφετέρου, ότι οι διδάσκοντες των ξενόγλωσσων τμημάτων χρησιμοποιούν σε μικρό ή ελάχιστο βαθμό τις τεχνολογίες για την υποστήριξη των μαθημάτων τους.

Σε αναζήτηση λύσης για τα παραπάνω προβλήματα, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα ad hoc περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, δηλαδή ένα πρότυπο που εφαρμόσθηκε και πειραματικά, με στόχο να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των διδασκόντων και, παράλληλα, να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των προαναφερθέντων απομακρυσμένων φοιτητών. Η πλατφόρμα είναι ικανή να υποστηρίξει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με το συμβατικό πρόγραμμα του Τμήματος, προσφέροντας μαθησιακό υλικό που αναπτύχθηκε από τους διδάσκοντες ειδικά για την περίπτωση. Στη δημοσίευση παρουσιάζονται οι τεχνολογικές επιλογές και οι αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η ανάπτυξη της πλατφόρμας, η αρχιτεκτονική της οθόνης διεπαφής (interface) και της βάσης δεδομένων, καθώς και η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος.

020Get the full paper here - Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository