Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

2009 - Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην διάγνωση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας

"Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην διάγνωση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας"

Π. Αρβανίτης, 2009.
Στον συλλογικό τόμο "Ζητήματα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως σημείο αναφοράς", Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παδεία,
Αθήνα, 2009.Η εργασία αυτή παρουσιάζει την πρόταση ηλεκτρονικής Βάσης Επιλογής Δοκιμασιών που δοκιμαστικά κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα. Το πρόβλημα που τίθεται κατά τον σχεδιασμό μιας τέτοιας Βάσης είναι η πρόβλεψη της ποικιλότητας που παρουσιάζουν τα είδη του λόγου και η μορφή των κειμένων –προφορικών, γραπτών, πολυτροπικών –, καθώς και το πλήθος των χαρακτηριστικών που τα ταυτοποιούν: το πεδίο αναφοράς, η ιδιότητα του ομιλητή ή του συντάκτη, οι γλωσσικοί και εξω-γλωσσικοί δείκτες (60 για καθένα από τα επίπεδα), το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο αντιστοιχεί το κείμενο, η ενότητα της εξέτασης για την οποία προορίζεται, η έκταση/διάρκεια του κειμένου, οι νομικές δεσμεύσεις που μπορεί να υπάρχουν, κ.τ.λ.

Ακόμη ένα πρόβλημα θέτει η συνεχής τροφοδοσία και η διαχείριση των δεδομένων μιας τόσο σύνθετης Βάσης Δεδομένων. Επιπροσθέτως, η Βάση θα πρέπει να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα μέτρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος. Στο κείμενο εκτίθενται αναλυτικά η μεθοδολογία σχεδιασμού της Βάσης, η αρχιτεκτονική της, καθώς και οι αρχές που την διέπουν σε ό,τι αφορά τους γλωσσικούς στόχους, τις εξεταζόμενες δεξιότητες και την τυπολογία των ασκήσεων. Αναλύονται επίσης, το ηλεκτρονικό περιβάλλον διαχείρισης της βάσης, ο τρόπος ενημέρωσης και συμπλήρωσής της με νέο υλικό, καθώς και ο τρόπος επιλογής των τελικών δοκιμασιών για τις εξετάσεις με βάση τις παραμέτρους που ορίζει ο εξεταστής. Για την παρούσα εργασία, απαιτήθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πρωτότυπης Βάσης Δεδομένων για λειτουργία στο διαδίκτυο που ανέλαβε ο γράφων καθώς και η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου.


020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository