1997 - Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας

"Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας"
Π. Αρβανίτης, 1997.
Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ. 273-278,
Θεσσαλονίκη 1997.

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ανάγκη ευρύτερης χρήσης και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες της Γλώσσας και στο νέο χώρο της "Κοινωνία της Πληροφορίας". Στην αρχή διαπιστώνεται η ολοένα και αυξανόμενη η ανάγκη εκμάθησης περισσοτέρων της μιας ξένης γλώσσας και η ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και μέσων που να μπορούν να ενισχύσουν τη γλωσσική διδασκαλία. Έτσι η χρήση των διαλογικών πολυμέσων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.