ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2000 - Αυτόματη Αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών

"Αυτόματη Αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών"
Π. Αρβανίτης - κ.ά (ομαδική εισήγηση), 2000.
Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ. 131-143,
Θεσσαλονίκη 2000.

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή ενός υπό ανάπτυξη Συστήματος Αναγνώρισης ονοματικών οντοτήτων από Η/Υ, σε ελεύθερο κείμενο. Το σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου "ΠΕΝΕΔ99-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" και προορίζεται να ενσωματωθεί σε συστήματα εξαγωγής και ανάκτησης πληροφοριών (Information Extraction and Retrieval Systems). Το Έργο αφορά στην αναγνώριση και κατηγοριοποίηση Ονοματικών Οντοτήτων (πρόσωπα, οργανισμοί, τοπωνύμια, χρονικές εκφράσεις, αριθμητικές εκφράσεις) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών συνεδρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εξαγωγής Πληροφοριών (Message Understanding Conferences – MUC), προσαρμοσμένων όμως στα ελληνικά δεδομένα.

1998 - Multimedia Βάσεις Δεδομένων: Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη γλωσσικών προγραμμάτων

"Multimedia Βάσεις Δεδομένων: Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη γλωσσικών προγραμμάτων"
Π. Αρβανίτης, 1998.
Πρακτικά του 12ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ.18-25,
Θεσσαλονίκη 1998.

Η εργασία αυτή εγγράφεται στο ευρύτερο πεδίο των Νέων Τεχνολογιών, ειδικότερα των τεχνολογιών των Πολυμέσων, των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων, δηλαδή Βάσεων που μπορούν να διαχειριστούν κείμενο, εικόνα και ήχο, και των Επιστημών της Γλώσσας..

1997 - Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας

"Διαλογικά Πολυμέσα: Χρήσεις και εφαρμογές τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Κοινωνία της Πληροφορίας"
Π. Αρβανίτης, 1997.
Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ. 273-278,
Θεσσαλονίκη 1997.

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ανάγκη ευρύτερης χρήσης και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες της Γλώσσας και στο νέο χώρο της "Κοινωνία της Πληροφορίας". Στην αρχή διαπιστώνεται η ολοένα και αυξανόμενη η ανάγκη εκμάθησης περισσοτέρων της μιας ξένης γλώσσας και η ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και μέσων που να μπορούν να ενισχύσουν τη γλωσσική διδασκαλία. Έτσι η χρήση των διαλογικών πολυμέσων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.