ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2003 - Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Δομικά συστατικά της Βάσης Επιλογής Δοκιμασιών

"Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Δομικά συστατικά της Βάσης Επιλογής Δοκιμασιών"
Π. Αρβανίτης - Π. Παναγιωτίδης, 2003.
Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, σελ. 128-143.
Θεσσαλονίκη 2003.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την ηλεκτρονική Βάση Επιλογής Δοκιμασιών που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα. Στην εργασία καταγράφονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που χορηγούνται στην Ελλάδα και ταξινομούνται σύμφωνα με την κλίμακα που προτείνεται στο "Ευρωπαϊκό κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες" του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ, παράλληλα, επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες του ΚΠΓ σε σχέση με αυτά, οι οποίες και επιβάλλουν την ανάπτυξη μιας Βάσης Δοκιμασιών.

2002 - Χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems – MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς

"Χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems – MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς "
Π. Αρβανίτης, 2002.
Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετάφρασης, "Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές", σελ. 606-615,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις σημαντικότερες χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων στο συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης. Αρχικά διαπιστώνεται πως τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και οι προσπάθειες για την αυτόματη κατάταξη των «γλωσσικών πληροφοριών» απασχολούν ιδιαίτερα τον ευρύτερο χώρο των Γλωσσικών Επιστημών. Σημαντικές προσπάθειες μπορούν να καταγραφούν ήδη στον ευρύτερο χώρο της Λεξικογραφικής και Λεξικολογικής έρευνας, καθώς και στο πεδίο της Αναγνώρισης κειμένων και της Αυτόματης Μετάφρασής τους.

2002 - Από το joystic και την Lara Croft στην Angelina Jolie και το Tomb Raider

"Από το joystic και την Lara Croft στην Angelina Jolie και το Tomb Raider"
Π. Αρβανίτης - Δ. Κακλαμανίδου, 2002.
Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (με διεθνή συμμετοχή), "Εικόνα και Παιδί", σελ. 267-278,
Θεσσαλονίκη 2005.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια μικρή στατιστική έρευνα που σχεδιάστηκε για την συγκριτική μελέτη της "εικόνας" ενός ήρωα ηλεκτρονικού παιχνιδιού και ενός ήρωα κινηματογραφικού έργου. Ως σημείο αναφοράς επιλέχθηκε ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά παιχνίδια, το Tomb Raider, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στο κινηματογράφο με μεγάλη εμπορική επιτυχία. H Lara Croft, ως θηλυκή εκδοχή του Indiana Jones, είναι μία αρχαιολόγος που περιπλανιέται σε ολόκληρη την υφήλιο σε αναζήτηση χαμένων θησαυρών. Αντίστοιχα στον κινηματογράφο η Angelina Jolie ερμήνευσε τον αντίστοιχο ρόλο.

2001 - Επαγγελματικές Ομάδες και εξ Αποστάσεως Γλωσσική Κατάρτιση. Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ

"Επαγγελματικές Ομάδες και εξ Αποστάσεως Γλωσσική Κατάρτιση. Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ"
Π. Αρβανίτης - Π. Παναγιωτίδης - O. Delhaye, 2001.
Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. CD-ROM παραγωγή Ε.Α.Π.,
Πάτρα 2001.

H παρούσα εργασία παρουσιάζει το προϊόν του ερευνητικού προγράμματος ΞENIOΣ, το οποίο επιχειρεί να δώσει απάντηση στο πρόβλημα της γλωσσικής αυτοεκπαίδευσης με την ανάπτυξη ενός μοντέλου λογισμικού σε έξι γλώσσες, εφαρμοσμένου στο πεδίο της οικονομίας και των διεθνών συναλλαγών. Το κύριο πρόβλημα που απασχολεί τους ερευνητές στην περίπτωση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών είναι η αξιοποίηση της διαδραστικότητας του Η/Υ και η ικανοποίηση των μεθοδολογικών απαιτήσεων της Διδακτικής. Το κείμενο της εισήγησης παρουσιάζει τις τεχνολογικές λύσεις που δόθηκαν σε προβλήματα μετάδοσης της γνώσης και άσκησης των εκπαιδευομένων.

2001 - Dictionnaire électronique multilingue de proverbes

"Dictionnaire électronique multilingue de proverbes"
P. Arvanitis, O.Tsaknaki, 2001.
Πρακτικά του Vème Colloque International de Linguistique Grecque. Recherches en Linguistique Grecque, σελ. 79-82, L’Harmattan, Paris 2001.

Dans cette communication nous présentons un projet pour un dictionnaire électronique multilingue de proverbes. L’objectif de ce dictionnaire est la collection et le traitement de toute sorte d'informations qui pourraient satisfaire les exigences de toute personne intéressée à la parémiologie. Selon les méthodes que les dictionnaires et les recueils de proverbes adoptent pour répertorier les proverbes, il n'est pas toujours facile de trouver les informations nécessaires.

2001 - "οικΟΝΟΜΙΑ": ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων

"οικΟΝΟΜΙΑ": ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων"
Π. Αρβανίτης - κ.ά. (Ομαδική εισήγηση).
Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ. 20-31, Θεσσαλονίκη 2001.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του σώματος οικονομικών κειμένων το οποίο συλλέχθηκε, χαρακτηρίστηκε και σχολιάστηκε σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΤ "οικΟΝΟΜίΑ" για την ανάπτυξη και τον έλεγχο συστήματος εξαγωγής πληροφορίας. Το υπό ανάπτυξη Σύστημα Αναγνώρισης ασχολείται με την αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων (πρόσωπα, οργανισμοί, τοπωνύμια, χρονικές εκφράσεις, αριθμητικές εκφράσεις) από Η/Υ, σε ελεύθερο κείμενο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών συνεδρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εξαγωγής Πληροφοριών (Message Understanding Conferences – MUC), προσαρμοσμένων όμως στα ελληνικά δεδομένα.

2000 - Αυτόματη Αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών

"Αυτόματη Αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών"
Π. Αρβανίτης - κ.ά (ομαδική εισήγηση), 2000.
Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ. 131-143,
Θεσσαλονίκη 2000.

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή ενός υπό ανάπτυξη Συστήματος Αναγνώρισης ονοματικών οντοτήτων από Η/Υ, σε ελεύθερο κείμενο. Το σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου "ΠΕΝΕΔ99-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" και προορίζεται να ενσωματωθεί σε συστήματα εξαγωγής και ανάκτησης πληροφοριών (Information Extraction and Retrieval Systems). Το Έργο αφορά στην αναγνώριση και κατηγοριοποίηση Ονοματικών Οντοτήτων (πρόσωπα, οργανισμοί, τοπωνύμια, χρονικές εκφράσεις, αριθμητικές εκφράσεις) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών συνεδρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εξαγωγής Πληροφοριών (Message Understanding Conferences – MUC), προσαρμοσμένων όμως στα ελληνικά δεδομένα.

1998 - Multimedia Βάσεις Δεδομένων: Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη γλωσσικών προγραμμάτων

"Multimedia Βάσεις Δεδομένων: Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη γλωσσικών προγραμμάτων"
Π. Αρβανίτης, 1998.
Πρακτικά του 12ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ.18-25,
Θεσσαλονίκη 1998.

Η εργασία αυτή εγγράφεται στο ευρύτερο πεδίο των Νέων Τεχνολογιών, ειδικότερα των τεχνολογιών των Πολυμέσων, των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων, δηλαδή Βάσεων που μπορούν να διαχειριστούν κείμενο, εικόνα και ήχο, και των Επιστημών της Γλώσσας..