ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2011 - Les activités lexicologiques, lexicographiques et morphosyntaxiques : un regard en arrière avant d’aller en avant

"Les activités lexicologiques, lexicographiques et morphosyntaxiques: un regard en arrière avant d’ aller en avant"
Π. Αρβανίτης, Α. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Α. Χιδίρογλου, 2011.
Πρακτικά του 1er Colloque Franchophone International de l’Université de Zagreb, "Le français en contraste : Langue et Culture franchophones dans l’espace de la communication" (Francotraste), pp. 23-31. Εκ. CIPA Mons, Zagreb 2011

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται ο προβληματισμός αναφορικά με την ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης, σημαντικής διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βασικά ερωτήματα όπως “πως μπορεί να βοηθηθεί ο μαθητής προκειμένου να κατακτήσει καλύτερα τις γλωσσικές δεξιότητες;”, “ποιά θα μπορούσε να είναι η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία εκμάθησης της γραμματικής και του λεξιλογίου;” είναι μερικά από αυτά που τίθενται και απαντώνται στην παρούσα εργασία.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού, η εργασία περιγράφει διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των γλωσσικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων σύμφωνα με τις οποίες οι νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την γλωσσική επίγνωση.

Le développement de la compétence linguistique, composante importante du processus d’enseignement/ apprentissage, constitue une préoccupation didactico-méthodologique et pé-dagogique des enseignants de langues vivantes. Comment aider l’apprenant à mieux acquérir les savoirs linguistiques (grammaire et lexique)? Quel peut être l’apport des nouvelles tech-nologies dans le parcours acquisitionnel de l’étudiant en matière de la grammaire et du lexique? Un Programme Personnalisé de Réussite Universitaire peut-il s’avérer opportun et possible dans le cadre du cours de ‘‘mise à niveau linguistique’’? Notre contribution tentera de cerner l’utilité et le fonctionnement d’un Programme Personnalisé de Réussite Universi-taire en situation d’appropriation de la compétence linguistique écrite en français langue étrangère.
020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository