ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2009 - Language Learning in Virtual Worlds

"Language Learning in Virtual Worlds"
Π. Αρβανίτης – Π. Παναγιωτίδης, 2009.
Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου "2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς", σελ. 273-283,
Θεσσαλονίκη 2010.

Η νέα μορφή στην οποία μετασχηματίζεται το web την τελευταία τετραετία, φαίνεται να δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα στο οποίο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες με έναν ελεύθερο και μη ελεγχόμενο τρόπο. Όπως είναι φυσικό, τις αλλαγές αυτές προσπαθεί να ακολουθήσει και η νέα γενιά εφαρμογών elearning. Σε αυτές συγκαταλέγονται και εκείνες που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση και οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τα νέα «κοινωνικά» εργαλεία του web 2.0, για να προσφέρουν μια νέα μαθησιακή εμπειρία.

Στις εφαρμογές αυτές, και ειδικότερα στους «εικονικούς κόσμους», οι μαθητές μπορούν να κινηθούν, να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό χρόνο με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας, λειτουργώντας μέσα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον που τους δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κίνητρο για μάθηση, που τους επιτρέπει να κατακτήσουν ευκολότερα και πληρέστερα τη γνώση, αλλά και που τους βοηθάει να αναπτύξουν δεξιότητες αυτόνομης μάθησης. Στο πεδίο αυτό εγγράφεται και η παρούσα ανακοίνωση. Το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία της προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν παρουσιάζονται απλώς οι «εικονικοί κόσμοι» και οι δυνατότητες που προσφέρουν σε ό,τι αφορά τη γλωσσική εκπαίδευση, αλλά προτείνονται νέοι τρόποι αξιοποίησης των τεχνολογικών αυτών κατακτήσεων, με σκοπό την χρήση τους για την ουσιαστικότερη επαφή του μαθητή ξένης γλώσσας με τη γλώσσα στόχο.

 


--------------------

The appearance in the last four years of a new generation of services on the World Wide Web, together with the increasing ease of internet access due to the widespread proliferation of broadband connections, has created a new reality in which the Internet and the services it provides have now become part of users’ everyday lives. These users are no longer simple consumers of the information provided on websites, but are now in a position to participate, communicate and cooperate with other users, as well as to traffic and publish any type of multimedia file and create new content or even their own personal websites. These have all been made available to users thanks to a new generation of services which permits the creation of online communities (Social Networking Services), searching, publishing and sharing of any type of multimedia files (Data Sharing Mechanisms), tagging, the description and creation of Social bookmarking, the automatic notification of content selected by the users themselves (Syndication and Notification Technologies – RSS), but also simultaneous work on or sharing of the same file by different users (Collaborative Editing Tools). All of these services, described by the generic term ‘Social Software’, mark the modern form of the web (web 2.0), and are used on a daily basis by millions of internet users of all ages, but especially by the generation of ‘digital natives,’ that is by young people of between 13 and 17 years old who regard the internet as a natural environment for entertainment, communication and education (Prensky, 2001). This is the main reason why there has been an attempt made to adapt e-learning applications to the new reality and to exploit these services to the full in order to make them compatible with the way their end-users actually operate.


--------------------

“Language Learning in Virtual Worlds”, P. Panagiotidis - P. Arvanitis. (In English). In the proceedings of the International Congress “2008, Année européenne du dialogue interculturel : communiquer avec les langues-cultures”, organised by the Dep. Of French Language and Literature of the Aristotle University of Thessaloniki. pp. 97-107


 

020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository