ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2012 - Augmented Reality in Language teaching and learning?

"Augmented Reality in Language teaching and learning?". Proceedings of 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12), L. Gómez Chova, I. Candel Torres, A. López Martínez (eds). 
ISBN: 978-84-695-3491-5. London: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2012.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη στο πλαίσιο της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών. Η διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών είναι διαδικασίες σύνθετες που περιλαμβάνουν και απαιτούν τη χρήση αυθεντικών στοιχείων γλώσσας και πολυτροπικά υλικά όπως κείμενο, ήχο, βίντεο και εικόνες. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Μάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση (συντομογραφία ΚΕΠΑ), έχει υιοθετηθεί ευρέως και έγινε αποδεκτή ως το ευρωπαϊκό πρότυπο για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Προτείνει την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον υποστηρίζει τη χρήση των ΤΠΕ ως σύνθετα ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία της διδασκαλίας / εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Η επέκταση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) πληροί τις πρόσφατες εξελίξεις σε φορητές συσκευές (iPhone και Android τηλέφωνα, ταμπλέτες) και σε τεχνολογίες που συγχωνεύουν τον πραγματικό κόσμο με επαυξημένες ψηφιακές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα εργασία, πρώτα απεικονίζονται οι τρέχουσες ανάγκες στη διδασκαλία και εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, σύμφωνα με το ΚΕΠΑ, και στη συνέχεια συζητούνται οι σύγχρονες εφαρμογές AR για την διδασκαλία και την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας.
020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository