ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2012 - An assessment tool for online language learning computer games

"An assessment tool for online language learning computer games" (σε συνεργασία).
Proceedings of London International Conference on Education (LICE 2012). London, 2012.


Η χρήση online εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκμάθηση/ διδασκαλία ξένων γλωσσών, είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εκπαιδευτική πρακτική ειδικά σε ό τι αφορά τα μαθησιακά κοινά μικρότερων ηλικιών. Η χρήση ωστόσο ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα διδακτικά κριτήρια, ώστε να είναι επωφελής για τους χρήστες-μαθητές. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός εργαλείου αξιολόγησης θα μπορούσε να διευκολύνει τους καθηγητές και τους αυτόνομους χρήστες στην επιλογή του κατάλληλου για τους στόχους τους παιχνιδιού.

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού εργαλείου, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τον στόχο, τον βαθμό αυτονόμησης του μαθητή στη μάθηση, τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και ανάδρασης, το περιεχόμενο, τον βαθμό ενθάρρυνσης, την αξιοπιστία αλλά και την λειτουργικότητα των παιχνιδιών, θα προτείνει στον χρήστη το κατάλληλο λογισμικό ανάμεσα σε αυτά που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων που, επίσης, θα δημιουργηθεί γι αυτόν τον σκοπό.--------------------

The evolution of technology and the strong belief that computer games promote learning contributed to the increase of educational computer games available online in the field of teaching and learning a foreign language. Therefore, the design and implementation of an evaluation model of them leads to the development of an online tool for assessing educational software with a playful character which is necessary in order to facilitate teachers and autonomous players/students in their choices


020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository