ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2012 - A Multimedia database for speech acts for second language teaching and learning

"A Multimedia database for speech acts for second language teaching and learning" (σε συνεργασία). 
Proceedings of 5th International Conference of Education, Research and Innovation Διεθνές Συνέδριο (ICERI 2012)
London: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2012.

Η προσπάθεια διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας-Πολιτισμού (ΞΓ-Π) – δύο έννοιες αδιαχώριστες απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αρχές, οι οποίες διέπουν τον χώρο της Διδακτικής κατά τις τελευταίες δεκαετίες, επικεντρώνονται στη διδασκαλία της ΞΓ-Π, όχι ως αυτοτελές δομικό σύστημα, «ως σύστημα αυτόνομων νοημάτων» αλλά, ως μέσο επικοινωνίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις και συνθήκες, δηλαδή «ως κοινωνική πρακτική». Οι κοινωνικές αυτές περιστάσεις και συνθήκες είναι που επιβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής «λειτουργεί» με τη γλώσσα.
Παράλληλα, ο τρόπος προσέγγισης, παραγωγής, πρόσβασης και διάχυσης της γνώσης και της πληροφορίας έχει διαμορφωθεί, και διαμορφώνεται συνεχώς, κυρίως με την είσοδο των τεχνολογιών και την ευρύτατη χρήση του διαδικτύου. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν πλέον με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους – μέσω γλωσσικής ή/και παραγλωσσικής επικοινωνίας, μέσω εικόνας, μέσω ήχου – σε ένα πολυσύνθετο επικοινωνιακό σύμπαν, στο οποίο συνυπάρχουν συμβατικές και νέες μορφές γραπτών και προφορικών κειμένων.

Το κείμενο, γραπτό και προφορικό, επιτελεί κοινωνική πράξη και χαρακτηρίζεται από ποικιλότητα τόσο γλωσσικής όσο και κειμενικής μορφής. Τα διάφορα κειμενικά είδη, συμβατικά ή/και ψηφιακά, πολυτροπικά ή/και μονοτροπικά, υπακούουν σε ιδιαίτερες δομικές συμβάσεις οι οποίες επιτρέπουν την κατανόηση του τρόπου οργάνωσης της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτά περιέχοντας μακρο-πράξεις και μικρο-πράξεις λόγου βρίσκονται στον πυρήνα της γλωσσικής διδασκαλίας. 
Στο παραπάνω πλαίσιο η ανακοίνωση προτείνει την δημιουργία μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων, η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί καταγραμμένες μακρο-πράξεις και μικρο-πράξεις λόγου σε συνάρτηση με τα ψηφιακά κειμενικά περιβάλλοντα στα οποία αυτές απαντώνται. Η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης δεδομένων, εργασία πρωτοποριακή και χρήσιμη, θα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο στα χέρια του διδάσκοντα της Ξένης Γλώσσας – Πολιτισμού.

--------------------
The effort of teaching a foreign language and through language, culture and civilisation of others, still occupy all those involved in the linguistic educational process. In recent decades, the main principles of second language teaching, focuses on teaching language and culture as a whole, with a great concern about the means of communication in specific social based situations.
In recent years, the use of information and communication technologies (ICT) has widespread in second language learning and teaching environments. Learners are now interacting with a variety of semiotic modes - through image, video, sound, new forms of written and spoken texts - in a complex multilingual communicative universe.
In the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (abbreviated as CEFR), which is widely adopted and accepted as the European standard for teaching and learning foreign languages we find the key notion of speech acts. Speech acts are at the heart of teaching and the core development of communicative language skills in the sense that they describe what learners can do with language in specific contexts or in a particular communicative situation.
But, is there a relationship between traditional speech acts and the new digital genres such as blogs, micro-blogs or wikis used in the web 2.0 era? And furthermore, is it possible to develop learner’s language skills by teaching and using speech acts in these environments?
In the above context, in this paper we first illustrate current needs in teaching and learning second languages, then we discuss the design of a multimedia database model and finally the creation of a web application capable of presenting speech acts of French language in web 2.0 environments.

 

020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository