ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2018 - Self-Assessment and immediate feedback in language learning.

Self-Assessment and immediate feedback in language learning. 

Krystalli, P., & Arvanitis, P. (2018). Self-Assessment and immediate feedback in language learning. Proceedings of 11th International Conference of Education, Research and Innovation, (ICERI 2018). Seville 12-14/11/2018, (pp. 2066-2072). Seville, Spain: International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN: 978-84-09-05948-5

 Έρευνες έχουν δείξει ότι η "αυτοαξιολόγηση" αποτελεί βασική στρατηγική μάθησης για την αυτόνομη εκμάθηση γλωσσών, καθώς παρέχει πληροφορίες που μπορούν να αλλάξουν στόχους, στρατηγικές και καταμερισμό της προσπάθειας. Στην εκμάθηση γλωσσών, η γλωσσική ικανότητα συνδέεται με την παρουσία και τον βαθμό "αυτονομίας". Ο αυτόνομος μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ποιότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, να ελέγξει το αποτέλεσμα των ενεργειών του, προκειμένου να καθορίσει ποιους πραγματικούς στόχους έχει επιτύχει. Ως εκ τούτου, η αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να κρίνει τόσο το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του όσο και την ποιότητα των αποκτώμενων γνώσεων σε σχέση με προκαθορισμένους στόχους. Η αυτοαξιολόγηση στις ηλεκτρονικές γλωσσικές δραστηριότητες εξασφαλίζεται με άμεση και ενημερωτική ανατροφοδότηση. Για την παροχή συνεχούς ανταπόκρισης και κινήτρων, πρέπει να είναι: α) σαφής,  β) συχνή,  γ) εποικοδομητική, και δ) ενθαρρυντική.

Σε αυτή την εργασία θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τη σχέση μεταξύ αυτοαξιολόγησης και εκμάθησης γλωσσομάθειας και να παρουσιάσουμε τα παιδαγωγικά οφέλη της άμεσης, σαφούς και εποικοδομητικής ανάδρασης. Για το σκοπό αυτό, θα μελετήσουμε ορισμένα από τα ψηφιακά λογισμικά στιγμιαίων ερωτήσεων-απαντήσεων που επιτρέπουν την αυτοαξιολόγηση και προσφέρουν την ευκαιρία στους διδάσκοντες της γλώσσας για άμεση ανατροφοδότηση.

Researches have proven that self-assessment is a key learning strategy for autonomous language learning, as it provides information that can change goals, strategies, and effort sharing. In language learning, language competence is linked to the presence and degree of autonomy. The autonomous learner must be able to assess the quality of the methods used, control the outcome of his /her actions in order to determine what real goals he/she has achieved. Therefore, self-assessment is a process that allows the learner to judge both the outcome of his or her effort and the quality of the acquired knowledge in relation to predetermined goals. Self-assessment in online activities is ensured by immediate and informative feedback. To provide constant challenge and motivation feedback must be: a) clear; b) frequent; c) constructive; and d) encouraging.

In this paper we will try to define the relationship between self-assessment and autonomy language learning and present the pedagogical benefits of immediate, clear and constructive feedback. To that end, we will study some of the instant response systems, that allow self-assessment and understanding and offer the opportunity to language instructors for an immediate feedback.

 

 

In

Keywords: Mobile assisted language learning, language learning, language activities, foreign language.

020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository