ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2018 - Serious Games in higher education: Students’ perceptions – The case of School of French of Aristotle University of Thessaloniki.

Serious Games in higher education: Students’ perceptions – The case of School of French of Aristotle University of Thessaloniki.

Krystalli, P., & Arvanitis, P. (2018). Serious Games in higher education: Students’ perceptions – The case of School of French of Aristotle University of Thessaloniki. Proceedings of 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2018), Palma 02-04/7/2018, (pp. 7849-7855). Palma de Mallorca, Spain: International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-1117, doi: 10.21125/edulearn.2018

 

Τον τελευταίο καιρό υπήρξε μια μεγάλη εξέλιξη στη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών, γνωστών ως "Serious games" (SGs). Τα SGs είναι περιβάλλοντα που σχεδιάστηκαν με βάση μια παιχνιώδη προσέγγιση της μάθησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εμπειρικές μελέτες και έρευνες έδειξαν ότι τα SGs μπορούν να παρέχουν καινοτόμες μαθησιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στους παίκτες και να τους βοηθήσουν να γίνουν αυτόνομοι μαθητές. Επιπλέον, μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρα των μαθητών και να τους εμπλέξουν σε επαγωγική βιωματική μάθηση.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα ευρήματα μιας μελέτης που διεξήχθη στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η οποία διερευνά τις αντιλήψεις των φοιτητών για τα Serious games. Συγκεκριμένα, προτείναμε σε 30 προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος να χρησιμοποιούν SCs ως μέρος μαθησιακών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και ειδικότερα παιχνίδια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της λεξικογραφικής, γραμματικής και ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών. Αυτή η μελέτη περίπτωσης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της τάξης, αλλά και εκτός των ωρών διδασκαλίας. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι φοιτητές συμπλήρωσαν μια έρευνα, η οποία επικεντρώθηκε στις προηγούμενες εμπειρίες των φοιτητών στις ΤΠΕ και στη μάθηση βάσει παιχνιδιών και στις αντιλήψεις τους για τη χρήση των SGs στην ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων.

Ως εκ τούτου, σε αυτή την εργασία, θα αναφέρουμε πρώτα τα εκπαιδευτικά οφέλη από τη χρήση του SGS στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως αυτά εμφανίζονται σε προηγούμενη έρευνα. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε στην παρούσα μελέτη και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά της. Τέλος, θα συζητήσουμε τα ευρήματα, θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα και θα μιλήσουμε για τις δυνατότητες χρήσης των Serious games στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

In recent times there has been a great evolution in the creation of educational games, known as Serious games (SGs). SGs are environments that were designed based on a playful approach to learning for educational purposes.

Empirical studies and research have shown that SGs can provide innovative and student-centered pedagogies to players and help them become autonomous learners. Furthermore, they can enhance students’ motivation and engage them in inductive experiential learning. The purpose of this paper is to present findings of a study that was carried out in the School of French of Aristotle University of Thessaloniki and which explores our students’ perceptions of serious games.

Specifically, we proposed to 30 undergraduate students of the School of French to use SGs as part of learning activities that were designed for learning the French language and precisely games, which can be used to improve students’ lexical, grammatical and orthographic competence. This case study took place during class time but also outside timetables hours. On completion of the game, students filled in a survey, which focused on students’ prior experiences of ICTs and game-based-learning and their perceptions of the use of SGs in the development of linguistic competences. Therefore, in this paper, we will first mention the educational benefits of the use of SGS in Higher Education (HE) as they appear in previous research. We will then describe the methodology that we use in the current study and present the results. Finally, we will discuss the findings, draw conclusions and talk about the potential of the use of SGs in HE.

 

 

 

 

 

Keywords: Mobile assisted language learning, language learning, language activities, foreign language.

020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository